top2
 FÖRSKOLAN MOROTEN

 Verksamhetsplan 2015

 

 Adress:

 Segeltorpsgatan 12, 216 23 MALMÖ

 www.moroten.nu

 tfn: 040-139966

 fax:040-139908

 mail:  info@moroten.nu

 Styrelse:

 Ann-Therese Serger

 Olle Serger

 Suppleant:

 Lars Bertil Serger

 Revisor:

 Karin Löwhagen

 S E T Revisionsbyrå AB, Lund

  

 Förskolan Moroten har idag 38 barn I åldern 1 – 5 år

 fördelat på två avdelningar som heter Musse Pigg och Pluto.

  

 Öppettider:

 07.15 – 17.30

  

 Personal:

 Förskolechef – Ann-Therese Serger

 Förskollärare/FST – Pernilla Silfverberg

 Förskollärare – Paula Lindahl

 Förskollärare – Marie Engström

 Barnskötare – Ann-Charlotte Lindberg

 Barnskötare - Sussane Christiansson

 Barnskötare - Carina Romner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FÖRUTSÄTTNINGAR, KOMMUNEN

 Förskolan Moroten utfäster sig att bedriva barnomsorgsverksamhet enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga och att inneha de tillstånd som verksamheten kräver.

  

 Ansvarsområden

 Förskolan Moroten skall ha lönstyrelsens tillstånd enligt § 69 i socialtjänstlagen och även medge kommunen rätt att inom ramen för sitt tillsynsansvar företa inspektion av verksamheten enligt nämnda bestämmelse.

 Samtliga barn som är placerade på förskolan ska vara inskrivna genom en särskild skriftlig överenskommelse mellan Moroten och barnets förälder.

 De lokaler i vilken verksamheten bedrivs ska uppfylla gällande föreskrifter och vara godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter.

 I verksamheten ska finnas personal med sådan utbildning och erfarenhet att den kan tillgodose barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet. Med utbildning avses av skolöverstyrelsen godkänd utbildning som barnskötare eller förskollärare.  Förskolan ska även tillse att tillbehör, lekutrustning mm finns så att god pedagogisk verksamhet kan bedrivas.      In- och utskrivning av barn i verksamheten ska regelbundet rapporteras till kommunen.

 Förskolan Moroten ansvarar för att all personal i verksamheten förbinder sig iaktta samma regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller inom socialtjänsten.

 Förskolan Moroten ska tillse att inskrivna barn omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för barn i den kommunala barnomsorgen.

 

 ARBETSFÖRDELNING

 Vi arbetar i arbetslag, vilket innebär att vi turas om med t ex pedagogiska aktiviteter, mat, disk och städning.

 

 FÖRÄLDRASAMVERKAN

 

 Inskolning

 Vi skickar i god tid hem ett informationshäfte om Förskolan Moroten samt ett inskolnings schema.

 Vi rekommenderar 2 veckors inskolning.

 

 Enskilda samtal

 Vi har enskilda samtal med alla föräldrar en gång per år (enligt ÖK).

 Dessa föregås av noggranna iakttagelser av barnets utveckling t ex motorik, språk, känslomässiga och intellektuella framsteg, kamrat- och vuxenkontakt.

 Vid behov kan vi ha extra enskilda samtal.

  

 Föräldramöten

 Vi har föräldramöten en gång per termin, då ges information och det finns möjlighet att diskutera olika saker.

  

 Övrig Information

 I slutet av varje månad mailas ett månadsblad till föräldrarna där vi berättar med hjälp av barnen vad vi gjort i denna månad. Vi i personalen informerar också om vad som kommer att hända nästkommande månad.

  

 PLANERING

 Planering är en nödvändighet för en väl fungerande verksamhet. På planeringen bestämmer vi vad vi ska göra tillsammans med barnen t ex utflykter, sång, lekar, gymnastik, målning och pyssel.

 Vi bestämmer också varför vi ska göra det (barnens behov), hur vi ska genomföra det, vad vi behöver för material och hjälpmedel.

 Inför varje termin gör vi en grovplanering, d v s vilka ämnesområden vi ska ta upp och hur många veckor vi jobbar med det.

 En dag per termin gör personalen denna planering, då är förskolan stängd.

  

 FÖRSKOLANS TRADITIONER

 

 Påsk:

 Vi sjunger påsk sånger, gör påskpynt, klär ut oss (frivilligt) och äter påsk lunch och leker parklekar. På vilan tittar vi på film

  

 Övernattning:

 Varje år har vi övernattning med våra 5 åringar. Vi hittar på något skojigt, äter gott och tittar på film, somnar sent och äter frukost tillsammans nästa dag.

  

 Terminsavslutning:

 Barnen sjunger sommarvisor och bjuder föräldrar, syskon på Kanelbullar och Jordgubbstårta som vi själv gjort.

  

 Midsommar:

 Vi klär och dansar runt midsommarstången samt äter midsommarlunch.

  

 När barnet fyller år:

 Vi äter mellanmål (födelsedagsbarnet får bestämma vad det vill äta) efteråt äter vi glasspinnar. Kompisarna gratulerar med teckningar.  Födelsedagsgrisen får en present av förskolan.

  

 

 

 Lucia:

 Barnen går lucia för föräldrarna. Efteråt bjuds på kaffe och hembakade Lussekatter.

 5 åringarna går även lucia på ett äldreboende i närheten.

  

 Julen:

 Vi hjälps åt att sätta upp julgranen och klä denna.

 Vi hänger upp adventsstjärna.

 Vi tänder adventsljusen.

 Vi öppnar luckor i vår adventskalender.

 Vi julpysslar och gör julklappar.

 Vi har julfest då vi dansar runt granen.

 Vi äter julbord.

 Tomten eller Tomtemor kommer på besök med ”klappar”

  

 VÅRT MÅL MED BARNGRUPPEN

 Förskolan Moroten ska sträva efter att varje barn:

 
 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i denna.

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 • Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, samtala, berätta, reflektera, ställa frågor, ifrågasätta och ge uttryck för sina uppfattningar om ett problem, en fråga eller ett fenomen.

 • Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och ett intresse för den skriftspråkliga världen.

 • Utvecklar sin förmåga att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer och uttrycksmedel.

 • Utvecklar sin förmåga att skapa och konstruera i olika material och tekniker.

 • Tillägnar sig och nyanserar innebörder i begrepp, erfar samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

 • Utvecklar sin förmåga att upptäcka, använda och kommunicera matematik i meningsfulla situationer.

 • Utvecklar sin egen kulturskapande förmåga och sitt intresse för att ta del av närsamhällets kulturombud.

 • Förstår att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 • Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till människor, samhälle och natur för att kunna bidra till att ett ekologiskt uthålligt samhälle på sikt kan förverkligas.

  

 Hur gör vi: Vi gör en allsidig planering som täcker motorik-, språk-, social-, känslomässig- och intellektuell utveckling. Stor vikt läggs vid kroppskontakt och individuell hänsyn.

  

 INRIKTNING

 Vi inriktar oss mycket på sång, musik, lek, gymnastik och kamratskap. Barnen arbetar i teman som sträcker sig över längre perioder.

  

 Fria leken:

 Vårt mål är: Att barnen ska få leka fritt varje dag såväl inne som ute. Detta ger möjlighet till utveckling i fantasi, kamratskap och valfrihet.

 Hur gör vi?Dagen är värvad med ledda aktiviteter och fri lek. I den fria leken har barnet tillgång till allt material och pedagogen hjälper till med tips och finns även till hands vid konflikter.

  

 Teman:

 Vårt mål är: Att ägna sig åt ett ämnesområde under en längre period, som är stimulerande och utvecklande för både barn och vuxna.

 Hur gör vi? I början av terminen väljer vi de utvecklingsområden som vi ska arbeta med, då utgår vi från barnens eller gruppens behov. Vi delar in barnen i tre olika åldersgrupper.

  

 Ämnesområden:

 Språk

 Bild och form

 Ljud och rörelse

 Naturorientering

 Social omvärldsorientering

  

 Språk:

 Vårt mål är: Att lära barnen att tala ett rikt och vårdat språk.

 Hur gör vi? Vi har ofta språkinlärning

 Vi tränar på motsatsord, rim, ramsor, ljudlekar och långa – korta ord, vi har munmotorikövningar med mera.

 5 dagar i veckan mellan 12 – 13 läser vi i en kapitelbok för våra femåringar (fördjupad språkinlärning) Barnen har sina egna uppgiftsböcker. Vi uppmuntrar barnen att prata och ger oss tid att lyssna färdigt. Vi väljer böcker med ett rikt och stimulerande språkinnehåll.

  

 

 

 

 

 Bild och Form:

 Vårt mål är: Att barnen ska få lära känna olika former, färg och material.

 Hur gör vi? Vissa material finns alltid framme typ papper, pennor, saxar, kritor, vattenfärger, färgpennor, klister, tyg, garn, pärlor och tidningar. Andra material presenteras och används vid speciella tillfällen typ gips och lera. Vi uppmuntrar barnen att fullfölja och göra sitt bästa av arbetet.

  

 Ljud och Rörelse:

 Vårt mål är: Att lyssna och skapa olika ljud och tycka det är roligt att sjunga. Att träna motoriken och få barnen att själv tycka det är roligt att röra sig.

 Hur gör vi? Vi sjunger en sång under en längre period för att barnen ska lära sig sången ordentligt. Vi lyssnar ibland till musik. Vi har ofta rörelselekar.

  

 Naturorientering:

 Vårt mål är: Att ge barnen kännedom om djur, natur och miljö, att lära sig vara rädd om och ha respekt för naturen.

 Hur gör vi? Vi pratar om och undersöker den natur och de djur som barnen har möjlighet att uppleva på nära håll.

 Vi åker på utflykter till t ex strand och skog.

  

 Social omvärldsorientering:

 Vårt mål är: Att vidga vyerna för barnen.

 Hur gör vi? I första hand ska barnen lära sig sin närmiljö.

  

 RUTINER

 

 Samling:

 Vårt mål är: Att ha en gemensam stund alla barnen (gruppkänsla) då vi gör saker som alla kan vara med på. Vi tränar oss att sitta still, lyssna och prata.

 Hur gör vi? Barnen sitter på kuddar i ring.Närvaron gås igenom, vilken dag är det idag osv. Barnen får gärna berätta om något som är viktigt för dem. Vi varierar sånger och ramsor. Vi har kul med matematik. Vi leker lekar som stärker barnens. Vi avslutar alltid med frukt.

  

 Gymnastik:

 Vårt mål är: Att få barnen att tycka det är roligt att röra sig. Att lyssna och förstå en muntlig instruktion och koordinera sina kroppsrörelser.

  

 Lämning:

 Vårt mål är: Att lämningen ska ske i lugn och ro och barn och förälder ska få en bra start på dagen.

 Hur gör vi? Vi försöker ta hand om varje barn och vinkar gemensamt av föräldern.

  

 Hämtning:

 Vårt mål är: Att hämtningen ska ske i lugn och ro och att vi kan berätta hur dagen har varit om något har hänt osv.

 Hur gör vi? Personalen och föräldern växlar några ord om hur barnets dag har varit och om något särskilt har hänt.

  

 Måltider:

 Vårt mål ör: Att vi ska ha en så lugn och positiv måltid som möjligt. Barnen ska lära sig ett ordentligt bordsskick och prova på att äta det mesta.

 Hur gör vi? Barnen får i mån av tid hjälpa till att duka och sätta fram. Vi väntar på varandra och säger tack för maten.

  

 Hygien:

 Vårt mål är: Att barnen ska lära sig hur man håller sig ren.

 Hur gör vi? Efter maten borstar vi tänderna och tvättar händerna samt efter att vi varit ute och efter varje toalettbesök så tvättar man händerna.

  

 Vila:

 Vårt mål för de stora barnen är: Att de ska varva ner och få en lugn stund efter maten för att orka med resten av dagen.

 Hur gör vi: Femåringarna lyssnar på kapitelbok, arbetar med jag boken, spelar spel.

 Vårt mål för de små och mellanstora barnen är: Att sova/vila i lugn och ro.

 Hur gör vi: De minsta sover och de övriga barnen vilar på madrasser och lyssnar på saga. En gång i veckan har vi massage för de barn som vill delta.

  

 På- och avklädning:

 Vårt mål är: Att barn ska efter förmåga ska ta av och på sina kläder och förstå att ha rätt kläder efter vädret. Barnen ska också lära sig att vara rädda om sina kläder.

 Hur gör vi[FM1] ? Vi ger barnen tid att ta på sig själv i sin egen takt, behöver de hjälp finns pedagogen alltid till hands. Barnen får själv hänga upp sina kläder när de kommer in.

  

 Utevistelse:

 Vårt mål är: Att vara ute minst en gång varje dag oavsett väder för att få frisk luft och träna sin grovmotorik.

 Hur gör vi? Större delen av utevistelsen är det fri lek antingen på gården eller på någon lekplats i närheten.

  

  

  

  

  

  

  

 SÅ HÄR BLIR BARNEN FRISKARE PÅ MOROTEN.

 LÅT OSS HJÄLPAS ÅT

 

 Vid Ögoninflammation:

 Barnen måste vara hemma om ögat är rött och klibbigt. Salva/medicinen hjälper ej mot smittorisken enligt Ögonkliniken på MAS.

 Feber:

 Barnet ska ha varit helt fri från feber i ett dygn innan man kommer tillbaks till förskolan.

 Penicillin:

 Barnet ska vara hemma tre dygn efter att en penicillinkur påbörjats.

 Ingen medicinering får ske på förskolan.

 Magsjuka/Maginfluensa/Kräksjuka:

 Barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen eller toalettbesök. Barn som har syskon på Moroten eller i skolan som kastar upp ska också stanna hemma

 Vid mask i magen/springmask:

 Efter behandling kan barnet återgå som vanligt i barngruppen.

 Svinkoppor:

 Barnen måste vara hemma tills kopporna torkat in.

 Allmäntillstånd:

 Barnet måste vara så friskt att det kan delta i alla aktiviteter som dagen innehåller.

  

 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  

 

  

 

  

  

  

 
  [FM1]

 

 

 

 
Förskolan Moroten. 2014. Segeltorpsgatan 12, 216 23 Malmö. Tel. 040-13 99 66. - Design av Intendit Webbyrå